PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

Judetul Iasi

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeÅ£ului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcÅ£ionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcÅ£ie.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soÅ£, soÅ£ie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeÅ£ean, sub sancÅ£iunea eliberării din funcÅ£ie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaÅ£iei privind funcÅ£ia publică şi funcÅ£ionarii publici.
Art. 117. - Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiÅ£iile legii, următoarele atribuÅ£ii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziÅ£iile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeÅ£ean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeÅ£ean;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaÅ£ia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeÅ£ean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenÅ£a statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziÅ£iilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeÅ£ean şi a dispoziÅ£iilor preşedintelui consiliului judeÅ£ean;
e) asigură transparenÅ£a şi comunicarea către autorităţile, instituÅ£iile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiÅ£iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaÅ£iile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeÅ£ean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinÅ£elor consiliului local, respectiv ale consiliului judeÅ£ean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeÅ£ean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuÅ£ii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeÅ£ean sau de preşedintele consiliului judeÅ£ean, după caz.